W trakcie realizacji

Diagnostyka chorób przenoszonych przez kleszcze-LTT,KKI

Nadrzędnym celem realizacji Projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie narzędzi do diagnostyki chorób przenoszonych przez kleszcze” jest poprawa jakości procesu diagnozowania Boreliozy oraz stworzenie możliwości monitoringu wyników procesów terapeutycznych u osób dotkniętych tą chorobą.

W wyniku prac B+R Centrum Badań DNA planuje wdrożyć na rynek diagnostyki medycznej dwa nowe, innowacyjne wyroby medyczne tj.:

  • test diagnostyczny identyfikujący materiał genetyczny zawarty w  krążących kompleksach immunologicznych KKI, skierowany do osób z podejrzeniem zakażenia krętkiem Borrelia, u których obecne narzędzia diagnostyki serologicznej dają wynik seronegatywny,

 

  • test transformacji leukocytów fcLTT (ang. fluorescence Lymphocyte Transformation Test) do analizy limfocytarnej odpowiedzi systemu immunologicznego na proces terapeutyczny.

 

Koordynatorem merytorycznym Projektu jest Profesor Jakub Ząbek, który od 2014 r. jest wyłącznym ekspertem ds. diagnostyki chorób odkleszczowych Centrum Badań DNA.

Wsparcie działań eksportowych

Tytuł: „Wsparcie działań eksportowych Centrum Badań DNA – innowacyjnej spółki biotechnologicznej”

Opis projektu: Celem projektu, zrealizowanego w ramach działania 6.1 POIG, było stworzenie planu rozwoju eksportu, pozwalającego zaistnieć Centrum Badań DNA na rynku europejskim oraz umożliwiającego zaoferowanie swoich usług diagnostycznych w krajach Unii Europejskiej. W ramach projektu opracowano przeznaczoną na rynki zagraniczne ofertę dotyczącą testów diagnozujących choroby odkleszczowe w oparciu o metodę Real Time PCR.

Przedmiotem eksportu są wyłącznie własne testy opracowane przez Centrum Badań DNA. Docelowe rynki zagraniczne stanowią przede wszystkim rynki skandynawskie, m. in. ze względu na wysokie PKB oraz częste przypadki występowania zakażeń odkleszczowych.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.06.01.00-30-054/09-00
Całkowita wartość projektu: 15.250,00 PLN
Kwota kwalifikowana: 12.500 PLN
Kwota dofinansowania: 10.000,00 PLN
Okres realizacji projektu: 01.11.2009 r. – 01.05.2010 r.

Nowotwory głowy i szyi HPV zależne

Tytuł: Opracowanie i wdrożenie kompleksowego algorytmu diagnostycznego służącego profilaktyce i personalizacji leczenia HPV-zależnych guzów litych

Projekt realizowany w ramach sektorowego programu INNOMED zarządzanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przez Konsorcjum naukowo-biznesowe.

Członkami Konsorcjum są: Centrum Badań DNA Sp. z o.o., Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marie Skłodowskiej – Curie w Poznaniu oraz Medgenetix Sp. z o.o.

Opis projektu: Ludzki wirus brodawczaka (ang. human papillomavirus – HPV) długo uznawano za przyczynę nowotworów uroanogenitalnych. Badania z ostatnich lat dowodzą, że odgrywa on analogiczną rolę w zachorowaniach na nowotwory głowy i szyi (HNSCC - Head and Neck Squamous Cell Carcinoma), co do których dynamiczny wzrost zachorowań odnotowuje się na całym świecie.

Celem realizacji projektu jest opracowanie i wdrożenie kompleksowego algorytmu diagnostycznego służącego profilaktyce nowotworów głowy i szyi, diagnostyce i prognozowaniu ich progresji, ze szczególnym uwzględnieniem guzów powiązanych etiopatogenetycznie z wirusem brodawczaka ludzkiego oraz udokumentowanie współczynnika koszt/efektywności badań.

W wyniki realizacji projektu powstają:

•Test przesiewowy identyfikujący zakażenia HPV w jamie ustnej (RT PCR),
•Test diagnostyczny i leczniczo-prognostyczny w odniesieniu do heterogenności HNSCC, oparty o technologię NGS,
•Test diagnostyczny i leczniczo-prognostyczny w odniesieniu do patogenów podnoszących ryzyko zachorowań na HNSCC oparty o technologię NGS.

Obecnie prowadzona jest szczegółowa ocena czynników ryzyka zachorowania i progresji HNSCC tj. oceną heterogenności HNSCC, wpływu genomu HPV i typów genomu HPV, powiązanie z HPV typem urogenitalnym oraz zbadanie potencjalnego oddziaływania genomów bakteryjnych na inicjację i progresję raków płaskonabłonkowych.

Badania dotyczą szerokiej populacji seksualnie czynnych dorosłych pomiędzy III a V dekadą życia.

Całkowita wartość projektu: 9.933.113,20 PLN
Kwota kwalifikowana: 9.933.113,20 PLN
Kwota dofinansowania: 7.379.407,84 PLN
Okres realizacji projektu: 09.07.2013 r.- 08.07.2018 r.

Koordynator merytoryczny projektu: Prof. Dr hab. Med. Małgorzata Wierzbicka

 

      

Prezentowana praca uzyskała wsparcie finansowe z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju(umowa nr INNOMED/I/7/NCBR/2014) ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Twitter